2014

DĚKUJEME ZA PODPORU


V roce 2014 se na spolufinancování poskytovaných služeb doposud podílí níže uvedené instituce a donátoři:


V roce 2014 jsou sociální služby poskytované naší společností spolufinancovány z Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008- 2014.


Realizace projektu ´Služby sociální prevence v Karlovarském kraji´ po dobu 13 měsíců od 9. 9. 2014 do 30. 9. 2015:

  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 1872/2014-00 “Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji – dílčí část 3“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01874/2014-00 “Zajištění sociální služby nízkoprahová denní zařízení v Karlovarském kraji – dílčí část 2“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01875/2014-00 “Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji – dílčí část 2“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01876/2014-00 “Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji – dílčí část 1“
  • dle smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 01877/2014-00 “Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

zajišťuje financování sociálních služeb.
Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

dlouhodobě finančně podporuje naše aktivity v oblasti poskytování sociálních služeb, prostřednictvím Fondu na podporu NNO.
Město Sokolov

www.sokolov.cz

věnovalo účelovou dotaci z Fondu sociální podpory ve výši 715 000,- Kč na celoroční činnost Azylových domů, Intervenčního centra, Domů na půl cesty, Nízkoprahového denního centra a Dluhové poradny. Tato činnost je realizována za finanční podpory města Sokolova.


Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

podpořil realizaci projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´

Hlavním cílem je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Výše přiděleného grantu činí 1 192 410 Kč.
Město Kynšperk nad Ohří

www.kynsperk.cz

poskytlo 200 000,- Kč na provoz pečovatelské služby na území města Kynšperk nad Ohří.


HERMANN GUTMANN STIFTUNG

www.hermann-gutmann-stiftung.de

Nadace HERMANN GUTMANN STIFTUNG z Norimberku v SRN podpořila částkou 188 000,- Kč výrobu a prodej dárkového zboží, prací klientů Domů na půl cesty v Nebanicích a Kynšperku nad Ohří.
Město Luby

Věnovalo finanční dotaci ve výši 25 000,-Kč na poskytování sociálních služeb.Senátor Ing. Zdeněk Berka

věnoval finanční dar na činnost ve výši 30 000,- Kč na terapii klientů Intervenčního centra.Obec Libavské údolí

http://www.libavskeudoli.cz

poskytla finanční  dar ve výši 1 500,-Kč na provoz Pečovatelské služby.Město Kraslice

Věnovalo finanční dar na poskytování sociálních služeb ve výši 10 000,- Kč


EU z programu LEADER z Programu rozvoje venkova ČR

poskytla 229 725,- Kč na vybavení Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, jednalo se o vybavení dílen na výrobu čokolády.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.