Kontakty

Dluhová poradna

pro objednání a radu volejte

tel.: 730 512 168, 
       730 154 922
e-mail: dluhovaporadna@pomocvnouziops.cz

Bc. Iveta Leischová

vedoucí zařízení
Zásady poskytování služby

Službu nemůžeme poskytnout, nebo ji můžeme ukončit z těchto důvodů:

(v souladu s § 91 odst 3 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách)
  • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá,
  • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, nebo
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Dále nemůže být služba poskytnuta:

  • agresivním osobám, které ohrožují pracovníky poradny,
  • osobám, které přicházejí do poradny pod vlivem alkoholu či drog a chovají se pod jejich vlivem agresivně,
  • osobám, které odmítnou respektovat vnitřní pravidla poradny.

V případě, že zájemce nesplňuje podmínky pro poskytnutí služby, pracovník poradny se mu pokusí nabídnout nebo zprostředkovat jinou, pro něj vhodnou službu.

Zásady služby Odborné sociální poradenství - Dluhová poradna:


Odbornost

Pracovníci poradny jsou zapojeni do systému celoživotního vzdělávání za účelem zkvalitňování poskytované služby. Základem kvality poskytované služby je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí, spolupráce s dalšími odborníky, institucemi a zařízeními.


Respektování potřeb uživatelů

Respektujeme základní lidská práva uživatelů, službu poskytujeme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Služby jsou poskytované na vlastní žádost. Uživatel je využívá na základě dobrovolnosti. Služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně.            

                 

Individuální přístup 

Podpora uživatele vychází z jeho individuálních potřeb, usilujeme o aktivní působení na uživatele, o rozvoj jeho samostatnosti, zejména posilování v oblasti finanční gramotnosti a řešení jeho finanční situace.


Diskrétnost

Při získávání informací od zájemců o službu a uživatelů zachováváme diskrétnost. Veškeré informace o nich jsou přísně důvěrné, všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Získávání, uchovávání, popř. poskytování osobních údajů dalším subjektům je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.


Nestrannost

Se všemi zájemci o službu a uživateli jednáme nestranně a rovnoprávně. Poskytované služby jsou veřejně dostupné a přístupné bez ohledu na pohlaví, rasu, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, psychický či fyzický stav nebo socioekonomické postavení.   

                                                                                                                    

Standardizace

Odborná poradna vytváří standardy kvality v sociálních službách, kterými se její pracovníci řídí při poskytování služeb. Usilujeme o to, aby je všichni zaměstnanci znali a ztotožňovali se s nimi.   

                                                                                            

Integrace

Služba usiluje o dosažení co největší nezávislosti a samostatnosti uživatelů a jejich přiblížení se běžnému způsobu života. V kontaktu se zájemci o službu a uživateli uplatňujeme jednotný přístup zaměstnanců.    

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.