Bojovníci proti násilí 2014-2016 NROS - Norské fondy
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Číslo projektu: 3620009
Název projektu: Bojovníci proti násilí na ženách
Výzva: 1. výzva
Prioritní oblast: 1 b) Genderová rovnost

Délka realizace: 21 mesíců
Výše přiděleného grantu: 1 192 410 Kč
Datum zahájení: 1. 8. 2014
Datum ukončení: 30. 4. 2016

Projekt je realizován na území Karlovarského kraje.


Projekt ´Bojovníci proti násilí na ženách´ se dotýká závažných společenských témat, jako je domácí násilí na ženách a stalking – nebezpečné pronásledování. Domácí násilí je z hlediska výskytu nejrozšířenější trestný čin. Proto je nutné podpořit preventivní a následné služby v dané oblasti.

Hlavním cílem projektu je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu v Karlovarském kraji. Záměrem je vybudování tří nových kontaktních míst pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Žluticích a Jáchymově.

Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice s cílem upozornit na tyto závažné negativní jevy. Osvětová kampaň zamíří za obyvateli odlehlejších měst a obcí, čímž poslouží jako nástroj prevence proti nežádoucím vlivům. Jako účinná prevence zafunguje vydání populárně naučné publikace (komiksu) pro žáky základních a středních škol. Cílovými skupinami projektu jsou mladé ženy do 25 let věku, ženy produktivního věku a seniorky.

Project „Wariors againts violence on women“ touches serious company themes, like home violence on women and stalking – dangerous pursuit. Home violence is from the point of presence the most enlarged criminal act. That´s why is necessery  to support preventive and afterwards services in this sphere.

Main intention of the project is enlargement provide specialized help tortured persons and elimination home violence on women and stalking in Karlsbad region. Intention is building three new contact places for victims of home violence in Kraslice, Žlutice and Jáchymov.

Part of it is aktivity orientated to know more about this problem, with the aim point out on this grave negative occurrence. Educative campaign take aim to inhabitants faraway towns, thereby will help like tool of prevention against unwanted influences. Like effective preventiv will work edition popular-instructive  publication (comic book) for students primary and secondary schools. Aim group of the projekt are young women till 25 years, women in productive age and seniors.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.


Příjemce grantu: Pomoc v nouzi, o.p.s.
Adresa: Fibichova 852, Sokolov, PSČ 35601
Web: www.pomocvnouziops.cz

Kontakty:

Vedení společnosti
Ředitel Bc. Robert Pisár
E-mail: robert.pisar@pomocvnouziops.cz, Telefon: 359 574 087

Osoba zodpovědná za propagaci
PR manažer Milan Hloušek
E-mail: hlousek@pomocvnouziops.cz, Telefon: 728 227 716


Sledujte a sdílejte novinky o projektu prostřednictvím facebookové stránky.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.