Kontakty

tel. (nepřetržitý provoz):

Nebanice 734 483 161

Kynšperk 733 723 934

e-mail: dnpc.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Jaromíra Fajtová, DiS.
vedoucí zařízení

adresy zařízení - mapy

Dům na půl cesty

альфа банк

Posláním domu na půl cesty je podporovat mladé lidi v jejich snaze žít takový život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Podporujeme klienty, aby si uvědomovali své schopnosti, své možnosti, orientovali se ve společnosti a díky rozšíření svých schopností a dovedností, které získali i spoluprací s námi, měli větší šanci zařadit se mezi ostatní populaci, nežili na jejím okraji a nebyli závislí na sociálních službách.

Cílem poskytování služby je zřejmý posun směrem k dosažení osobních cílů a spokojenosti alespoň u 30 % uživatelů našich služeb. K dosahování osobních cílů pomáháme klientům a podporujeme je především v těchto oblastech:  • péče o vlastní osobu
 • zvyšování samostatnosti, včetně hospodaření s penězi 
 • přebírání odpovědnosti za důsledky svého rozhodování a jednání
 • orientování se a začleňování se do společnosti,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, či přáteli
 • zvyšování kvalifikace a uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina

Dům na půl cesty je službou sociální prevence. Samotnou službu DNPC definuje § 58 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách takto:


Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu  zpravidla nepřevyšující 1 rok,

2.  vytvoření  podmínek  pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a  podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních  zdrojů,

 
c) sociálně terapeutické činnosti:

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících  sociální začleňování osob,

2. aktivity  zaměřené  na  budování  a  rozvoj  pracovních  návyků  a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

 

d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Pokud nemůžeme zájemce z jakýchkoliv důvodů přijmout, vždy se snažíme najít náhradní řešení.Co vám nejsme schopni poskytnout
 • byty
 • léky
 • peníze a ceniny
 • tabákové výrobky a alkohol


odmítnutí uzavřít smlouvu řeší § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o soc.službách

Nabízíme třístupňový systém poskytování služby:


1.
DNPC Nebanice - zde si klient osvojuje, pokud je to třeba, základní dovednosti pro samostatný život = péče o vlastní osobu, dále jej podpoříme v získávání dovedností potřebných k uspokojení základních potřeb (mzda, dávky ŽM, podpora v nezaměstnanosti, důchod).
2.
DNPC Kynšperk - do druhého stupně pokračují klienti, kteří splnili požadavky stupně prvního a k naplnění jejich osobního cíle jsou ochotni spolupracovat na svém dalším osobním růstu. Tento rozvoj schopností je naplňován zvyšováním kvalifikace, schopností hospodařit s finančními prostředky, zapojováním do zájmových společenství a aktivit, hledáním cest navázání kontaktů s rodinou apod.
3.
Startovací byty - tuto část služby využívají klienti, kteří prokazatelně směřují k naplnění svých osobních cílů, které jsou v souladu s posláním domů na půl cesty a tím je vést samostatný plnohodnotný život.

 • Respektujeme individualitu a lidskou důstojnost každého uživatele.

 • Nediskriminujeme osoby pro jejich barvu pleti, rasu, vyznání, sexuální orientaci, národnost.

 • Přizpůsobujeme poskytování služby potřebám klienta a jeho osobním cílům

 • Zachováváme rovný přístup ke všem uživatelům.

 • Vytváříme bezpečný prostor, jak z pohledu osobního bezpečí, tak prostředí pro otevřenou komunikaci, respektujeme svobodnou volbu klienta.

V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Dům na půl cesty pdf - (410.26 KB)
Regionální karta služby Dům na půl cesty 
Domácí řád Domu na půl cesty pdf - (164.96 KB)
 
Ceník poskytovaných služeb pdf - (293.89 KB)
 
Popis realizace poskytování sociální služby Dům na půl cesty pdf - (418.5 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby 
Leták - Azylový dům a Dům na půl cesty pdf - (5.4 MB)
Leták - Azylový dům a Dům na půl cesty 

Evropský sociální fond

www.esfcr.cz


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.Služba je poskytována za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.