Dům na půl cesty

альфа банк

Poskytování služby Dům na půl cesty
bylo k 31. 12. 2019 ukončeno.


Posláním domu na půl cesty je podporovat mladé lidi v jejich snaze žít takový život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Podporujeme klienty, aby si uvědomovali své schopnosti, své možnosti, orientovali se ve společnosti a díky rozšíření svých schopností a dovedností, které získali i spoluprací s námi, měli větší šanci zařadit se mezi ostatní populaci, nežili na jejím okraji a nebyli závislí na sociálních službách.

Cílem poskytování služby je zřejmý posun směrem k dosažení osobních cílů a spokojenosti alespoň u 30 % uživatelů našich služeb. K dosahování osobních cílů pomáháme klientům a podporujeme je především v těchto oblastech:  • péče o vlastní osobu
 • zvyšování samostatnosti, včetně hospodaření s penězi 
 • přebírání odpovědnosti za důsledky svého rozhodování a jednání
 • orientování se a začleňování se do společnosti,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, či přáteli
 • zvyšování kvalifikace a uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina

Službu poskytujeme osobám ve věku od 18 do 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby a chtějí spolupracovat na zlepšení své životní situace. Službu mohou využívat i osoby se svými dětmi.


Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu  zpravidla nepřevyšující 1 rok,

2.  vytvoření  podmínek  pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. pomoc  při  obnovení  nebo  upevnění  kontaktu  s rodinou a pomoc a  podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních  zdrojů,

 
c) sociálně terapeutické činnosti:

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení  osobních  a  sociálních  schopností a dovedností podporujících  sociální začleňování osob,

2. aktivity  zaměřené  na  budování  a  rozvoj  pracovních  návyků  a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,

 

d)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.


Pokud nemůžeme zájemce z jakýchkoliv důvodů přijmout, vždy se snažíme najít náhradní řešení.Co vám nejsme schopni poskytnout
 • byty
 • léky
 • peníze a ceniny
 • tabákové výrobky a alkohol


odmítnutí uzavřít smlouvu řeší § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o soc.službách

Nabízíme třístupňový systém poskytování služby:


1.
DNPC Nebanice - zde si klient osvojuje, pokud je to třeba, základní dovednosti pro samostatný život = péče o vlastní osobu, dále jej podpoříme v získávání dovedností potřebných k uspokojení základních potřeb (mzda, dávky ŽM, podpora v nezaměstnanosti, důchod).
2.
DNPC Kynšperk, Sokolov - do druhého stupně pokračují klienti, kteří splnili požadavky stupně prvního a k naplnění jejich osobního cíle jsou ochotni spolupracovat na svém dalším osobním růstu. Tento rozvoj schopností je naplňován zvyšováním kvalifikace, schopností hospodařit s finančními prostředky, zapojováním do zájmových společenství a aktivit, hledáním cest navázání kontaktů s rodinou apod.
3.
Startovací byty - tuto část služby využívají klienti, kteří prokazatelně směřují k naplnění svých osobních cílů, které jsou v souladu s posláním domů na půl cesty a tím je vést samostatný plnohodnotný život.

 • Respektujeme individualitu a lidskou důstojnost každého uživatele služby.

 • Nediskriminujeme osoby pro jejich barvu pleti, rasu, vyznání, sexuální orientaci, národnost.

 • Poskytování služby vychází z osobních cílů uživatelů služby, které jsou zaznamenány v individuálním plánu, který je průběžně revidován. Pokud byly večkeré cíle splněny, neprodlužujeme dále pobyt uživatele služby v našem zařízení.
 • Zachováváme rovný přístup ke všem uživatelům služby.

 • Vytváříme bezpečný prostor, jak z pohledu osobního bezpečí, tak prostředí pro otevřenou komunikaci.

 • Respektujeme svobodnou volbu uživatele služby, vedeme a podporujeme uživatele služby k samostatnosti a soběstačnosti.
 • Míra naší pomoci klesá úměrně s tím, kolik dovedností získali a ovládají uživatelé služby.
 • Službu poskytujeme ve třístupňovém systému.
V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Dům na půl cesty pdf - (410.26 KB)
Regionální karta služby Dům na půl cesty 
Domácí řád Domu na půl cesty pdf - (164.96 KB)
 
Ceník poskytovaných služeb pdf - (293.89 KB)
 
Popis realizace poskytování sociální služby Dům na půl cesty pdf - (3.21 MB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby 
Informační leták Azylový dům a Dům na půl cesty pdf - (8.09 MB)
Informační leták Azylový dům a Dům na půl cesty 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.


Služba je poskytována za finanční podpory města Sokolov a města Kynšperk nad Ohří.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.