Zásady práce s uživatelem

Problematika násilí ve vztahu se hluboce dotýká nitra každého člověka a jeho řešení vyžaduje hovořit otevřeně o svém soukromí, pocitech, zklamáních.  Pracovníci Intervenčního centra dbají na vytvoření bezpečného zázemí a dodržují při své práci tyto zásady:

 

diskrétnost -  pracovníci Intervenčního centra jsou vázáni mlčenlivostí, bez vysloveného či písemného souhlasu uživatele služby neposkytují údaje třetím osobám. Údaje o průběhu poskytované služby jsou poskytovány pouze v případě trestního stíhání v rámci domácího násilí a informace si vyžádá policie či soud

 

anonymita -  zájemce o službu či uživatel služby není povinen uvádět své osobní údaje

 

bezpečí - pracovníci Intervenčního centra svým lidským a zároveň  profesionálním přístupem vytvářejí prostředí a podmínky umožňující uživateli  služby hovořit o své životní situaci

 

individuální přístup - pracovníci Intervenčního centra přistupují ke každému uživateli služby jako k jedinečné osobnosti s individuálními potřebami a dovednostmi a motivují uživatele služby tak, aby byl schopen řešit svou situaci vlastními silami

 

respekt - pracovníci Intervenčního centra respektují názory a rozhodnutí uživatele služby při řešení jeho situace, respektují odmítnutí služby či přerušení služby v kterékoliv fázi bez udání důvodu 

 

tolerance - pracovníci Intervenčního centra přijímají uživatele služby jakékoliv národnosti, rasy, sociálního postavení, náboženského vyznání... 

 

bezplatnost - služby Intervenčního centra jsou ze zákona poskytovány bezplatně

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.