Posláním azylového domu je podpora člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci. Vlivem této situace došlo ke ztrátě bydlení. Naším úkolem je přispívat k prevenci a mírnit dopady bezdomovectví na společnost. Pomoci uživateli služby při vytváření podmínek pro samostatné bydlení, návrat do společnosti a umístění na trhu práce. Zvládání života bez závislosti na sociální pomoci. Snažíme se zajistit klidné a bezpečné prostředí, a podporu při výchově dětí s důrazem na podporu směřující k návratu do běžného života.

Cílem poskytování služby je zřejmý posun směrem k dosažení osobních cílů alespoň u 30 %  uživatelů našich služeb. K dosahování osobních cílů pomáháme klientům a podporujeme je především v těchto oblastech:                

 • péče o vlastní osobu
 • zvyšování samostatnosti, včetně hospodaření s penězi 
 • přebírání odpovědnosti za důsledky svého rozhodování a jednání
 • orientování se a začleňování se do společnosti,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, či přáteli
 • zvyšování kvalifikace a uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, jak udává zákon 108/2006 Sb. Službu poskytujeme také rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Umisťování zájemců o službu do jednotlivých míst poskytování je vždy velmi individuální, a to především s ohledem na jejich situaci, zajištění bezpečnosti, důstojnosti a naplnění jejich potřeb. Pracovníci se řídí Metodikou poskytování sociální služby.

Základní činnosti při  poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (vyhláška č. 505/2006 Sb., § 22 odst 1)):

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

2. zajištění  nebo  poskytnutí  stravy  odpovídající  věku,  zásadám  racionální  výživy a potřebám dietního stravování, tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

 

 b) poskytnutí ubytování:

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. umožnění celkové hygieny těla,

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Pokud nemůžeme zájemce z jakýchkoliv důvodů přijmout, vždy se snažíme najít náhradní řešení.


odmítnutí  uzavřít smlouvu řeší § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o soc.službách

Co vám nejsme schopni poskytnout

 • byty

 • léky

 • peníze a ceniny

 • tabákové výrobky a alkohol

Nabízíme dvoustupňový systém poskytování služeb


1. Azylové domy v Sokolově, Kynšperku nad Ohří a v Nebanicích

 • zde si klienti osvojují základní dovednosti pro samostatný život (péče o sebe a své děti), pokud je to potřeba.

  2. Startovací byty v Sokolově

  • tuto službu využívají klienti, kteří prokazatelně směřují k naplnění osobních cílů, které si určili. Po ukončení této části naší služby jsou klienti schopni vést samostatný a plnohodnotný život


  Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.


  • Respektujeme individualitu a lidskou důstojnost každého uživatele služby.

  • Nediskriminujeme osoby pro jejich barvu pleti, rasu, vyznání, sexuální orientaci, národnost.

  • Poskytování služby vychází z osobních cílů uživatelů služby, které jsou zaznamenány v individuálním plánu, který je průběžně revidován. Pokud byly večkeré cíle splněny, neprodlužujeme dále pobyt uživatele služby v našem zařízení.

  • Zachováváme rovný přístup ke všem uživatelům služby.

  • Vytváříme bezpečný prostor, jak z pohledu osobního bezpečí, tak prostředí pro otevřenou komunikaci.

  • Respektujeme svobodnou volbu uživatele služby, vedeme a podporujeme uživatele služby k samostatnosti a soběstačnosti.

  • Míra naší pomoci klesá úměrně s tím, kolik dovedností získali a ovládají uživatelé služby.

  • Službu poskytujeme ve dvoustupňovém systému.

  "Jsme tu pro ty, kteří naši pomoc potřebují, ale my můžeme pomoci jen uživateli sociální služby nebo zájemci, který o to opravdu stojí."


  V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

  Regionální karta služby Azylový dům pdf - (1.16 MB)
  Regionální karta služby Azylový dům 
  Domácí řád Azylových domů pdf - (159.12 KB)
  Domácí řád Azylových domů 
  Ceník poskytovaných služeb pdf - (214.27 KB)
   
  Popis realizace poskytování sociální služby Azylový dům pdf - (304.28 KB)
  Podrobné informace o způsobu poskytování služby 
  Informační leták Azylový dům a Dům na půl cesty pdf - (8.09 MB)
  Informační leták Azylový dům a Dům na půl cesty 

  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.


  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.