Posláním azylového domu je podpora člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci. Vlivem této situace došlo ke ztrátě bydlení. Naším úkolem je přispívat k prevenci a mírnit dopady bezdomovectví na společnost. Pomoci uživateli služby při vytváření podmínek pro samostatné bydlení, návrat do společnosti a umístění na trhu práce. Zvládání života bez závislosti na sociální pomoci. Snažíme se zajistit klidné a bezpečné prostředí, a podporu při výchově dětí s důrazem na podporu směřující k návratu do běžného života.

Cílem poskytování služby je zřejmý posun směrem k dosažení osobních cílů alespoň u 30%  uživatelů našich služeb. K dosahování osobních cílů pomáháme klientům a podporujeme je především v těchto oblastech:                

 • péče o vlastní osobu
 • zvyšování samostatnosti, včetně hospodaření s penězi 
 • přebírání odpovědnosti za důsledky svého rozhodování a jednání
 • orientování se a začleňování se do společnosti,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, či přáteli
 • zvyšování kvalifikace a uplatňování se na trhu práce.

Cílová skupina

Azylový dům je jednou ze služeb sociální prevence - §53 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách -Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí  a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé  sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Službu poskytujeme osobám bez přístřeší a rodinám s dítětem/dětmi

Umisťování zájemců o službu do jednotlivých míst poskytování je vždy velmi individuální, a to především s ohledem na jejich situaci, zajištění bezpečnosti, důstojnosti a naplnění jejich potřeb. Pracovníci se řídí Metodikou poskytování sociální služby.

Základní činnosti při  poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (vyhláška č. 505/2006 Sb., § 22 odst 1)):

 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,

2. zajištění  nebo  poskytnutí  stravy  odpovídající  věku,  zásadám  racionální  výživy a potřebám dietního stravování, tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

 

 b) poskytnutí ubytování:

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. umožnění celkové hygieny těla,

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

 

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Pokud nemůžeme zájemce z jakýchkoliv důvodů přijmout, vždy se snažíme najít náhradní řešení.


odmítnutí  uzavřít smlouvu řeší § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o soc.službách

Co vám nejsme schopni poskytnout

 • byty

 • léky

 • peníze a ceniny

 • tabákové výrobky a alkohol

Nabízíme dvoustupňový systém poskytování služeb


1. Azylové domy v Sokolově, Kynšperku nad Ohří a v Nebanicích

 • zde si klienti osvojují základní dovednosti pro samostatný život (péče o sebe a své děti), pokud je to potřeba.

  2. Startovací byty v Sokolově

  • tuto službu využívají klienti, kteří prokazatelně směřují k naplnění osobních cílů, které si určili. Po ukončení této části naší služby jsou klienti schopni vést samostatný a plnohodnotný život


  Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.


  To v praxi znamená, že každého člověka, který k nám přichází, ctíme jako individualitu a v dialogu jako partnera. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.


  Respektujeme jeho rozhodnutí, vážíme si jeho důvěry v nás. Nikoho nediskriminujeme, ať již pro jeho rasu, vyznání, sexuální orientaci apod.

  "Jsme tu pro ty, kteří naši pomoc potřebují, ale my můžeme pomoci jen uživateli sociální služby nebo zájemci, který o to opravdu stojí."


  V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

  Regionální karta služby Azylový dům pdf - (311.68 KB)
  Regionální karta služby Azylový dům 
  Regionální karta služby Azylový dům pro matky s dětmi pdf - (372.21 KB)
  Regionální karta služby Azylový dům pro matky s dětmi 
  Domácí řád Azylových domů pdf - (553.41 KB)
  Domácí řád Azylových domů 
  Ceník fakultativních služeb pdf - (337.73 KB)
   

  Evropský sociální fond

  www.esfcr.cz


  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.  Služba je poskytována za finanční podpory města Sokolova.


  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.