Intervenční centrum

Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím 

 

Posláním Intervenčního centra je činnost zaměřená na přechodnou sociální pomoc, sociálně-právní pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním (jako následek domácího násilí) zejména v Karlovarském kraji.


Intervenční centrum poskytuje osobní, telefonické či písemné konzultace uživatelům či zájemcům o službu a zprostředkovává jim návazné odborné služby.

Využívá mezioborovou spolupráci s jinými organizacemi, vyvíjí propagační a osvětovou činnost zaměřenou na předávání informací o domácím násilím široké veřejnosti.

Nabízí odborné semináře a školení s problematikou domácího násilí a nebezpečného pronásledování jako jeho následkem.

Provádí také školení pro policii ČR v rámci interdisciplinární spolupráce prostřednictvím metodika Krajského ředitelství PČR.

 

Cílem poskytovaných služeb Intervenčního centra je napomoci člověku ohroženému domácím násilím porozumět situaci, v níž se nachází, najít životní jistoty, o které by se mohl opřít, a podpořit tak jeho dovednosti a kompetence vedoucí k řešení této situace.

 

Osoby, jimž je služba  Intervenčního centra  určena, jsou osoby ohrožené domácím násilím,  tedy vystavené násilnému chování ze strany osob blízkých či osob žijících s nimi v jedné domácnosti, bez omezení věku.  U osob mladších 18 let spolupracujeme s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

 

Ohroženými osobami jsou:

 - osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě policejního záznamu o vykázání 

 -  osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum - příchozí zájemci o službu.

Služby Intervenčního centra mohou využít i osoby, které hledají informace o domácím násilí.

Intervenční centrum neposkytuje své služby násilným osobám vykázaným ze společného obydlí.

V rámci Karlovarského kraje poskytujeme služby také na pracovištích Intervenčního centra v Chebu a Karlových Varech.

 

V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Intervenční centrum pdf - (273.43 KB)
Regionální karta služby Intervenční centrum 
Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum pdf - (514.51 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby 


INTERVENČNÍ CENTRUM JE V RÁMCI SVÉ ČINNOSTI V Asociaci pracovníků intervenčních center, Č.R.,

www.domaci-nasili.cz

ZAPOJENO DO PROJEKTU NORSKÝCH FONDŮ:

"Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace" 

Projekt podpořila Nadace Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.


Služba je poskytována za finanční podpory města Sokolova.

Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilí je zapojené do „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.