Intervenční centrum v Karlovarském kraji pro osoby ohrožené domácím násilím 

 

Posláním Intervenčního centra je činnost zaměřená na přechodnou sociální pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím zejména v Karlovarském kraji.

Intervenční centrum poskytuje osobní, telefonické či písemné konzultace s uživateli či zájemci o službu a zprostředkovává návazné odborné služby.

Využívá mezioborovou spolupráci s jinými organizacemi a vyvíjí propagační činnost zaměřenou na předávání informací o domácím násilím široké veřejnosti.

 

Cílem poskytovaných služeb Intervenčního centra je napomoci člověku porozumět situaci, v níž se nachází, najít životní jistoty, o které by se mohl opřít, a podpořit tak jeho dovednosti vedoucí k samostatnému řešení.

 

Osoby, jimž je služba  Intervenčního centra  určena, jsou osoby ohrožené domácím násilím,  tedy vystavené násilnému chování ze strany osob blízkých či osob žijících s nimi v jedné domácnosti, bez omezení věku.  U osob mladších 18 let spolupracujeme s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

 

Ohroženými osobami jsou:

 - osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě policejního záznamu o vykázání 

 -  osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum - příchozí zájemci o službu.

Služby Intervenčního centra mohou využít i osoby, které hledají informace o domácím násilí.

Intervenční centrum neposkytuje své služby násilným osobám vykázaným ze společného obydlí.

V rámci Karlovarského kraje poskytujeme služby také na pracovištích Intervenčního centra v Chebu a Karlových Varech.

 

V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Intervenční centrum pdf - (273.43 KB)
Regionální karta služby Intervenční centrum 
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.