Nízkoprahové denní centrum


Nízkoprahové denní centrum

(dále NDC) pro osoby bez přístřeší v Sokolově je jednou ze služeb sociální prevence. Služba je poskytována v pronajatých prostorách v areálu bývalého autobusového nádraží v centru města.


Služba je poskytována bezplatně                                                                                                      

NDC je otevřeno 7 dní v týdnu

NDC je otevřeno 7 dní v týdnu v letním období od 1.4. do 31.10. v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin a v zimním období od 1.11. do 31.3. v době od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 19:00 hodin.


Ve výše uvedeném časovém rozmezí mohou uživatelé přijít do Nízkoprahového denního centra a přítomný zaměstnanec se jim bude věnovat.


V případě, že z vážných provozních důvodů budeme muset v zařízení omezit provoz, budeme o tom klienty včas informovat.


Objekt je situován na frekventovaném místě v blízkosti centra města, s velmi dobrou dostupností všech potřebných institucí, jako Městský úřad, Policie ČR, Úřad práce v Sokolově, vlakové nádraží, nemocnice, poliklinika atd. Je členěný na místnosti pro personál a pro uživatele s možností posezení, případně konzumace stravy. Menší kancelářský prostor je určený především pro oddělené jednání s uživateli. Uživatelé mají k dispozici samostatné WC a samostatný sprchový kout. Technické řešení objektu umožňuje přímý přístup z ulice a služba má bezbariérový přístup.


Posláním služby

Nízkoprahové denní centrum poskytuje služby sociální prevence. Poskytováním všech našich služeb se snažíme pomoci klientovi vrátit se do běžného života. Plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb. Nízkoprahové denní centrum (dále jen NDC) pomáhá těmto osobám najít další možnosti pro život. Poskytujeme zejména služby, jako je posezení v bezpečném a klidném zázemí, praní a sušení prádla, ohřev stravy, případně poskytujeme stravu jako takovou, poradenství, doprovod a pomoc při jednání s ostatními institucemi. Klienti se zde učí návykům, které jsou pro společnost žádoucí (dodržování hygieny, kultura stolování, fungování ve skupině lidí, spolupráce s jinými lidmi, komunikace na úřadech a jiných institucích…)


Cílem zařízení je poskytnout uživateli našich služeb maximální podporu v jeho návratu do společnosti, podpořit jej v krocích, které povedou k jeho plnému zapojení do života – mít své bydlení, práci, rodinu, okruh přátel. Pomoci uživatelům, aby měli zajištěny své základní životní potřeby (strava, hygiena, ošacení, odpočinek), měli vyřízené osobní doklady. Dále poskytujeme základní informace pro možná řešení obtížné životní situace, pomáháme v získání zdrojů příjmů, nalezení alespoň dočasného ubytování. Také se snažíme rozvíjet soběstačnost uživatelů při zvládání nepříznivé situace.    


Cílovými skupinami osob, kterým poskytujeme naše služby, jsou osoby bez přístřeší, zejména:

  dospělé osoby, ale také mládež a mladí dospělí (osoby ve věku 18-26 let),
  etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí,
  osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.

Službu nemůžeme poskytnout, nebo ji můžeme ukončit z těchto důvodů:

v případech uvedených § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o soc.službách:

„Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

  a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

  b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo

  c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.“

Dále nemůže být služba poskytnuta:

  agresivním osobám, které ohrožují pracovníky zařízení nebo uživatele služeb,
  osobám, které přicházejí do zařízení pod vlivem alkoholu či drog nebo tyto návykové látky v zařízení užijí a chovají se pod jejich vlivem agresivně,
  osobám, které odmítnou respektovat vnitřní pravidla NDC.
V případě, že zájemce nesplňuje podmínky pro přijetí, pracovník NDC se mu pokusí nabídnout nebo zprostředkovat jinou, pro něj vhodnou, službu.

                                                                                                         

Nabízíme Vám zejména:

  bezpečné a klidné zázemí pro odpočinek,
  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  zprostředkování poskytnutí ošacení, možnost praní prádla,
  podpůrný rozhovor, základní sociální poradenství,
  pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

  kontaktování dalších institucí v zájmu uživatele, doprovod a asistence na úřadech a institucích v případě nutnosti a účelnosti,

  aktivity pro využití času (tiskoviny, televize )


  Pobyt jednoho uživatele v NDC je omezen max. na 2 hodiny denně

Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.


V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Nízkoprahové denní centrum pdf - (284.26 KB)
Regionální karta služby Nízkoprahové denní centrum 
Domácí řád NDC pdf - (439.57 KB)
 
Popis realizace poskytování sociální služby Nízkoprahové denní centrum pdf - (571.44 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.


Služba je poskytována za finanční podpory města Sokolova.Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.