Nízkoprahové denní centrum


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.


Služba je poskytována za finanční podpory města Sokolova.


Nízkoprahové denní centrum

(dále NDC) pro osoby bez přístřeší v Sokolově je jednou ze služeb sociální prevence. Služba je poskytována v pronajatých prostorách v blízkosti areálu vlakového a autobusového nádraží v centru města.


Služba je poskytována bezplatně                                                                                                      

NDC je otevřeno 7 dní v týdnu

Denní časový rozsah poskytování sociální služby

NDC je otevřeno 7 dní v týdnu, tj. od pondělí do neděle, v letním období od 1. 4. do 31. 10. v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. a v zimním období od 1. 11. do 31. 3. v době od 8:00 hodin do 19:00 hodin.

Ve výše uvedeném časovém rozmezí mohou uživatelé přijít do NDC a přítomný zaměstnanec se jim bude věnovat.

V případě, že z vážných provozních důvodů budeme muset v zařízení omezit provoz, budeme o tom klienty informovat vyvěšením omezení provozu na vstupní dveře.

 

Objekt je

Objekt je situován na frekventovaném místě v blízkosti centra města, s velmi dobrou dostupností všech potřebných institucí, jako MěÚ, PČR, ÚP v Sokolově, vlakové a autobusové nádraží, nemocnice, poliklinika a další návazné sociální služby, atd

Objekt je členěný na místnosti pro personál a pro uživatele s možností posezení, případně konzumace stravy.

Kancelářský prostor je určený především pro oddělené jednání s uživateli a jako zázemí zaměstnanců. V kancelářském prostoru je uložena dokumentace služby a jejích uživatelů v uzamykatelné skříňce. Dále zde je počítač, lednice, vařič a malá kuchyňka pro personál. Pro potřeby NDC je zde umístěn mobilní tleefon.

 Uživatelé mají k dispozici samostatné WC pro muže a ženy a stejně tak i samostatný sprchový kout pro muže a ženy. Zaměstnanci mají k dispozici vlastní sociální zařízení a sprchový kout.

Součástí prostor pro uživatele služby je i malá kuchyňka pro přípravu stravy, pračka a sušička pro praní prádla. Technické řešení objektu umožňuje přímý přístup z ulice a služba je bezbariérově přístupná.


Posláním služby je pomoc a podpora osobám bez přístřeší. Nabídkou služby chceme mírnit rizika vyplývající z této nepříznivé situace. Plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.


Cílem zařízení je poskytnout uživateli našich služeb maximální podporu v jeho návratu do společnosti, podpořit jej v krocích, které povedou k jeho plnému zapojení do života – mít své bydlení, práci, rodinu, okruh přátel. Pomoci uživatelům, aby měli zajištěny své základní životní potřeby (strava, hygiena, ošacení, odpočinek), měli vyřízené osobní doklady. Dále jim poskytujeme základní informace pro možná řešení své obtížné životní situace, pomáháme v získání zdrojů příjmů, nalezení alespoň dočasného ubytování. Dále se snažíme rozvíjet soběstačnost uživatelů při zvládání nepříznivé situace


Cílové skupiny Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Sokolově je jednou ze služeb sociální prevence - §53 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách - Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

Cílové skupiny tedy jsou - osoby bez přístřeší od 18 let věku.


Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy

 řeší § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb. o soc. službách

3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí

smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Důvody pro ukončení poskytování sociální služby

Uživatel může přestat využívat služeb NDC kdykoliv

Pracovníci NDC mohou ukončit poskytování služby uživateli v případech stanovených řádem NDC

a)      uživatel služby opakovaně porušuje řád zařízení;

b)      uživatel služby se chová hrubě a agresivně ke klientům nebo pracovníkům;

c)      uživatel služby jedná pod vlivem návykových látek;

d)      uživatel služby zneužívá poskytovanou pomoc nebo porušuje dohodnuté postupy pomoci

V případě, že zájemce nesplňuje podmínky pro přijetí, pracovník NDC se mu pokusí nabídnout nebo zprostředkovat jinou, pro něj vhodnou, službu.

                                                        

Průběh poskytování sociální služby

                       

Konkrétní náplň NDC vyplývá z § 26 prováděcí vyhlášky č.505/2006 Sb. k zákonu 108/2006 Sb., která uvádí:

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. umožnění celkové hygieny těla,

2. pomoc při osobní hygieně,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,

2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách

podporujících sociální začleňování osob.

             
                                  

Nabízíme Vám zejména:

  bezpečné zázemí pro odpočinek, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,zprostředkování poskytnutí ošacení, možnost praní prádla,podpůrný rozhovor, základní sociální poradenství,pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,kontaktování dalších institucí v zájmu uživatele, doprovod a asistence na úřadech a institucích v případě nutnosti a účelnosti, aktivity pro využití času (tiskoviny, televize )

S ohledem na okamžitou kapacitu zařízení (16 uživatelů) může poskytovatel omezit pobyt uživatele v zařízení pouze na určitý počet hodin. O tomto omezení budou uživatelé informováni. Délka pobytu může být stanovena individuálně, s ohledem na specifické potřeby uživatele. Pobyt může být prodloužen na dobu nezbytně nutnou po dohodě s přítomným pracovníkem, který posoudí opodstatněnost žádosti a kapacitní možnosti NDC. Jedná se zejména o tyto případy: nepříznivé počasí (např. déšť, silné mrazy, silný vítr apod.), špatný zdravotní stav. Rozhodnutí o delším pobytu než je vymezen, je na zaměstnanci, vykonávajícím službu.

  Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků České republiky.


  V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

  Regionální karta služby Nízkoprahové denní centrum pdf - (284.26 KB)
  Regionální karta služby Nízkoprahové denní centrum 
  Domácí řád NDC pdf - (346.71 KB)
   
  Popis realizace poskytování sociální služby Nízkoprahové denní centrum pdf - (232.37 KB)
  Podrobné informace o způsobu poskytování služby 


  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.