Kontakty

tel.: 734 389 745

Libor Račko
vedoucí Pečovatelské služby
tel: 734 389 745
e-mail: racko@pomocvnouziops.cz
           ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby naši klienti mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí dle svých zvyklostí.

Tato služba je žádoucí z důvodu prevence proti sociálnímu vyloučení níže uvedených cílových skupin. Laskavou a odbornou péčí chceme podporovat a pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti.


Cíl služby 

 • podporovat klienty v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech

 • pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci

 • napomáhat klientům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí

 • podporovat klienty v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženyPečovatelská služba nabízí tyto služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • fakultativní úkony nad rámec základních činností

(podrobně jsou nabízené služby popsány v dokumentu "Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba" na konci této stránky)

Zásady a principy poskytované sociální služby:

 • respektování práv klientů, právo na soukromí klientů a jejich rodin, zachování diskrétnosti

 • rovný, nediskriminující přístup ke každému klientovi

 • podpora samostatného rozhodování klientů

 • podpora soběstačnosti a důstojnosti klienta

 • individuální a lidský přístup ke každému klientovi

 • flexibilita poskytovaných služeb s ohledem na bezpečí klienta

 • důraz na zvyšování sebevědomí klientů

 • začleňování klientů do společenského, kulturního nebo veřejného života

 • důraz na odbornost vykonávané práce

 • dodržování standardů kvality sociálních služeb a etického kodexu

 • zajišťování návaznosti služby na další poskytovatele, instituce a organizace


Pečovatelská služba, se sídlem ve městě Kynšperk nad Ohří, se poskytuje občanům v jejich domácnostech, a to na území města Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích v rámci Karlovarského kraje.


Cílová skupina

Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří poskytuje sociální služby rodinám s dítětem/dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit a uspokojit základní životní potřeby (zajištění stravy, úklid domácnosti, osobní hygienu, využívání veřejných služeb ve svém okolí), na které byli zvyklí.Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku.


Specifikace cílové skupiny:


 • Senioři a zdravotně postižení, žijící na území města Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích v rámci Karlovarského kraje, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění, nepříznivého zdravotního stavu či zdravotního postižení, či z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu (např. návrat z hospitalizace) nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost.

 • Rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Pečovatelská služba se poskytne i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.

Služba není určena občanům, kteří:

 • jsou zdraví a soběstační

 • jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání v domácím prostředí


Pečovatelská služba je sociální služba a není hrazena ze zdravotního pojištění.Kapacita terénní formy poskytování:


Maximální okamžitá kapacita služby je 5 klientů, přičemž denní kapacita je max. 40 klientů včetně rozvozu obědů

Provozní doba:


pondělí:
7:00 - 15:30
úterý:
7:00 - 15:30
středa:
7:00 - 15:30
čtvrtek:
7:00 - 15:30
pátek:
7:00 - 15:30

Na základě předchozí dohody s uživatelem služby lze v pracovní dny sociální službu poskytovat navíc od 15:30 do 22:00 hod., ve dnech volna a o svátcích od 7:00 do 22:00 hod.

Odmítnutí poskytování pečovatelské služby:


K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít pouze ve třech vymezených situacích dle § 91 zákona o sociálních službách.

Jde o tyto situace:


a) neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,

b) je naplněna či přeplněna kapacita pečovatelské služby,

c) žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Pečovatelská služba pdf - (177.06 KB)
Regionální karta služby Pečovatelská služba 
Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba pdf - (412.93 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby 
Leták - Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří pdf - (5.89 MB)
Leták - Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří 

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.Služba je poskytována za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří, Libavského Údolí a Šabiny.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.