Kontakty

tel.: 734 389 745

Libor Račko
vedoucí Pečovatelské služby
tel: 734 389 745
e-mail: racko@pomocvnouziops.cz
           ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby naši klienti mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí dle svých zvyklostí.

Tato služba je žádoucí z důvodu prevence proti sociálnímu vyloučení níže uvedených cílových skupin. Laskavou a odbornou péčí chceme podporovat a pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti.


Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci žít běžným životem, zůstat součástí přirozeného místního společenství, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.
Cílem poskytované služby je posilování soběstačnosti a prožívání kvalitního, smysluplného a hodnotného života našich klientů v souladu se zákony tak, aby byli spokojeni a mohli setrvávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Naše zařízení si určuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, na jejichž stanovení se podílejí všichni zaměstnanci pečovatelské služby.


Pečovatelská služba nabízí tyto služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zásady a principy poskytované sociální služby:

 • respektování práv klientů, právo na soukromí klientů a jejich rodin, zachování diskrétnosti

 • rovný, nediskriminující přístup ke každému klientovi

 • podpora samostatného rozhodování klientů

 • podpora soběstačnosti a důstojnosti klienta

 • individuální a lidský přístup ke každému klientovi

 • flexibilita poskytovaných služeb s ohledem na bezpečí klienta

 • důraz na zvyšování sebevědomí klientů

 • začleňování klientů do společenského, kulturního nebo veřejného života

 • důraz na odbornost vykonávané práce

 • dodržování standardů kvality sociálních služeb a etického kodexu

 • zajišťování návaznosti služby na další poskytovatele, instituce a organizace


Pečovatelská služba, se sídlem ve městě Kynšperk nad Ohří, se poskytuje občanům v jejich domácnostech, a to na území města Kynšperk a v okolí (působnost zpravidla nepřesahuje hranice karlovarského kraje).


Cílová skupina

Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří poskytuje sociální služby rodinám s dítětem/dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit a uspokojit základní životní potřeby (zajištění stravy, úklid domácnosti, osobní hygienu, využívání veřejných služeb ve svém okolí), na které byli zvyklí.Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku.


Specifikace cílové skupiny:


 • Senioři a zdravotně postižení, kteří jsou příjemci částečného či plného invalidního důchodu či starobního důchodu, žijící na území města Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích (Karlovarský kraj), jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění, nepříznivého zdravotního stavu či zdravotního postižení, či z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu (např. návrat z hospitalizace) nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost.

 • Rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Pečovatelská služba se poskytne i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.

Služba není určena občanům, kteří:

 • jsou zdraví a soběstační

 • jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání v domácím prostředí

 • jsou závislí na drogách nebo jiných návykových látkách

 • trpí nekompenzovanými psychickými poruchami

 • jsou nakažení infekční chorobou

 • jsou opakovaně agresivní


Pečovatelská služba je sociální služba a není hrazena ze zdravotního pojištění.Kapacita terénní formy poskytování:


Počet klientů - 45/roční kapacita
Denní kapacita je 30 klientů

Odmítnutí poskytování pečovatelské služby:


K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít pouze ve čtyřech vymezených situacích dle § 91 zákona o sociálních službách.

Jde o tyto situace:


a) neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,

b) je naplněna či přeplněna kapacita pečovatelské služby,

c) zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí pečovatelské služby (tzv. zdravotní kontraindikace)

d) žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Pečovatelská služba pdf - (177.06 KB)
Regionální karta služby Pečovatelská služba 

Evropský sociální fond

www.esfcr.cz


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, Karlovarského kraje a státního rozpočtu ČR.Služba je poskytována za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří.Služba je poskytována za finanční podpory obce Libavské Údolí.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.