Kontakty

tel.: 734 389 745

Libor Račko
vedoucí Pečovatelské služby
tel: 734 389 745
e-mail: racko@pomocvnouziops.cz
           ps.kynsperk@pomocvnouziops.cz

Pečovatelská služba

Posláním naší pečovatelské služby je poskytovat sociální služby tak, aby naši klienti mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí dle svých zvyklostí.

Tato služba je žádoucí z důvodu prevence proti sociálnímu vyloučení níže uvedených cílových skupin. Laskavou a odbornou péčí chceme podporovat a pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim tak zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti.


Cíl služby 

 • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech

 • pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci

 • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí

 • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženyPečovatelská služba nabízí tyto služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při zajištění stravy nebo poskytnutí stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • fakultativní úkony nad rámec základních činností

(podrobně jsou nabízené služby popsány v dokumentu "Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba" na konci této stránky)

Zásady a principy poskytované sociální služby:

 • respektování práv klientů, právo na soukromí klientů a jejich rodin, zachování diskrétnosti

 • rovný, nediskriminující přístup ke každému klientovi

 • podpora samostatného rozhodování klientů

 • podpora soběstačnosti a důstojnosti klienta

 • individuální a lidský přístup ke každému klientovi

 • flexibilita poskytovaných služeb s ohledem na bezpečí klienta

 • důraz na zvyšování sebevědomí klientů

 • začleňování klientů do společenského, kulturního nebo veřejného života

 • důraz na odbornost vykonávané práce

 • dodržování standardů kvality sociálních služeb a etického kodexu

 • zajišťování návaznosti služby na další poskytovatele, instituce a organizace


Pečovatelská služba, se sídlem ve městě Kynšperk nad Ohří, se poskytuje občanům v jejich domácnostech, a to na území města Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích v rámci Karlovarského kraje.


Cílová skupina

Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří poskytuje sociální služby rodinám s dítětem/dětmi, seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří si nejsou schopni sami zabezpečit a uspokojit základní životní potřeby (zajištění stravy, úklid domácnosti, osobní hygienu, využívání veřejných služeb ve svém okolí), na které byli zvyklí.Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku.


Specifikace cílové skupiny:


 • Senioři a zdravotně postižení, žijící na území města Kynšperk nad Ohří a v okolních obcích v rámci Karlovarského kraje, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění, nepříznivého zdravotního stavu či zdravotního postižení, či z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu (např. návrat z hospitalizace) nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost.

 • Rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí nebo v rozmezí dvou let opakovaně současně dvě děti. Pečovatelská služba se poskytne i rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči.

Služba není určena občanům, kteří:

 • jsou zdraví a soběstační

 • jejichž zdravotní stav neumožňuje setrvání v domácím prostředí


Pečovatelská služba je sociální služba a není hrazena ze zdravotního pojištění.Kapacita terénní formy poskytování:


Maximální okamžitá kapacita služby je 5 klientů, přičemž denní kapacita je max. 40 klientů včetně rozvozu obědů

Provozní doba:


pondělí:
7:00 - 15:30
úterý:
7:00 - 15:30
středa:
7:00 - 15:30
čtvrtek:
7:00 - 15:30
pátek:
7:00 - 15:30

Na základě předchozí dohody s uživatelem služby lze v pracovní dny sociální službu poskytovat navíc od 15:30 do 22:00 hod., ve dnech volna a o svátcích od 7:00 do 22:00 hod.

Odmítnutí poskytování pečovatelské služby:


K odmítnutí poskytování pečovatelské služby může dojít pouze ve třech vymezených situacích dle § 91 zákona o sociálních službách.

Jde o tyto situace:


a) neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,

b) je naplněna či přeplněna kapacita pečovatelské služby,

c) žadateli byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje zjišťuje a mapuje poskytovatel potřeby uživatelů. Regionální karta podrobně definuje obsah jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět činnosti poskytovatele služby.

Regionální karta služby Pečovatelská služba pdf - (177.06 KB)
Regionální karta služby Pečovatelská služba 
Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba pdf - (412.93 KB)
Podrobné informace o způsobu poskytování služby 
Leták - Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří pdf - (5.89 MB)
Leták - Pečovatelská služba Kynšperk nad Ohří 

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.Služba je poskytována za finanční podpory města Kynšperk nad Ohří.Služba je poskytována za finanční podpory obce Libavské Údolí.


Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a Karlovarského kraje.